Psykodynamisk Psykoterapi
Psykoterapi bygger på en dialog mellan Dig och psykoterapeuten.
Psykoterapi kan ses som en samarbetsrelation.
I relationen söker man förståelse och insikt i sina livsmönster, symtom och sammanhang och får på så sätt hjälp med sina svårigheter och tillgång till sina resurser. Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal under längre eller kortare tid, från några veckor till flera år. Behandlingen sker under fastställda ramar vad gäller arvode, frekvens och tidsperspektiv.

Korttidsterapi
Korttidsterapi är en fokuserad och tidsbegränsad form av psykoterapi. Du går i behandling cirka 15 samtal en gång i veckan. Det sammanlagda antalet gånger och fokus för behandlingen bestäms efter den inledande intervjun. Det psykoterapeutiska samtalet fokuseras sedan på den överenskomna problemformuleringen.

Kristerapi
Kristerapi är för Dig som befinner dig i en akut krissituation och behöver hjälp att bearbeta ett trauma eller samtala om en krisartad livssituation. Behandlingen är tidsbegränsad och fokuserad.

Konsulterande samtal
Vissa situationer i livet ställer krav på omvärdering och omorientering. En konsultation kan ge möjlighet till en sådan vändpunkt. Den kan genom råd och stöd öka din medvetenhet och förståelsen för olika handlingsalternativ.

fortsätt>>